Ngoại khóa phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc khối trường học. Năm học 2022-2023.


Tác giả: Trịnh Oanh
Nguồn: Lê Lợi