Thông báo lịch tiếp công dân của Phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Thông báo lịch tiếp công dân của Phòng GD&ĐT năm 2022

UBND

 

                                                                      

                   UBND THÀNH PHỐ KON TUM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                        PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Số:  154 /TB-PGD&ĐT                                                TP. Kon Tum, ngày  30  tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

 Lịch tiếp công dân của Phòng Giáo dục và Đào tạo

thành phố Kon Tum năm 2022

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp Công dân;

Căn cứ thông tư 04/2021/TT-TTCP, ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân,

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum thông báo Lịch tiếp công dân với những nội dung cụ thể như sau:

            I. NƠI TIẾP CÔNG DÂN:

Phòng tiếp công dân đặt tại tầng 2 trụ sở làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Địa chỉ: 74 đường Ba Đình-phường Thắng Lợi-thành phố Kon Tum.

II. THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN:

- Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00.

          - Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00.

            III. TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN:

          Việc tiếp công dân được thực hiện trong giờ hành chính vào các ngày làm

việc trong tuần, trừ những ngày nghỉ theo quy định.

            IV. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:

1. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp công dân vào giờ hành chính, định kỳ ngày 15 hàng tháng. Nếu ngày tiếp công dân của Trưởng phòng trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc liền kề hôm sau (có Lịch tiếp công dân định kỳ của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo kèm theo).

          2. Ngoài việc tiếp công dân theo định kỳ, Trưởng phòng tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp được quy định tại Khoản 3, Điều 18 của Luật Tiếp công dân năm 2013.

          3. Trong trường hợp Trưởng phòng đi vắng không thể tiếp công dân theo lịch định kỳ, Trưởng phòng uỷ quyền cho một Phó Trưởng phòng tiếp công dân và sau đó có trách nhiệm báo cáo lại với Trưởng phòng.

            V. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ DỰ KIẾN NỘI DUNG TIẾP CÔNG

DÂN CỦA CÁC BUỔI TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ:

          1. Thành phần tham dự:

          - Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo;

          - Cán bộ Kiểm tra Phòng Giáo dục và Đào tạo;

          - Cán bộ phụ trách Văn phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo.

          2. Dự kiến nội dung tiếp công dân của các buổi tiếp công dân định kỳ:

          Tiếp nhận thông tin phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình

thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục; khiếu nại, tố cáo về các quyết định hành chính, hành vi hành chính, hành vi tham nhũng, gây phiền hà, khó khăn cho cá nhân và tổ chức cũng như thái độ phục vụ của công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;...

          Trên đây là Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum./.

Nơi nhận:                                                                                TRƯỞNG PHÒNG
- UBND TP (Bc);                                                                                                (Đã ký)

- Đ/c Phan Ngọc Định-PCT (B/C);                                                              Thái Khắc Hòa

- Thanh tra TP Kon Tum;   

- Ban Tiếp công dân TP;

- CC,VC Phòng GD&ĐT;

- Các trường học trực thuộc;                                                               

- Công dân đến KNTC; 

- Bộ phận CNTT (đăng website);                                                                                   
- Lưu: VT, hồ sơ KTr.

 

 

               

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA TRƯỞNG PHÒNG

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số 154 /TB-PGD&ĐT ngày 30 /12/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum)

 

 

Thời gian

tiếp công dân

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

Thứ hai

ngày 17/01/2022

Thái Khắc Hòa

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0914157149

 

Thứ ba

ngày 15/02/2022

Thái Khắc Hòa

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0914157149

 

Thứ ba

ngày 15/3/2022

Thái Khắc Hòa

 Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0914157149

 

Thứ sáu

ngày 15/4/2022

Thái Khắc Hòa

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0914157149

 

Thứ  hai

ngày 16/5/2022

Thái Khắc Hòa

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0914157149

 

Thứ tư

ngày 15/6/2022

Thái Khắc Hòa

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0914157149

 

Thứ sáu

ngày 15/7/2022

Thái Khắc Hòa

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0914157149

 

Thứ hai

ngày 15/8/2022

Thái Khắc Hòa

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0914157149

 

Thứ năm

ngày 15/9/2022

Thái Khắc Hòa

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0914157149

 

Thứ hai

ngày 17/10/2022

Thái Khắc Hòa

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0914157149

 

Thứ ba

ngày 15/11/2022

Thái Khắc Hòa

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0914157149

 

Thứ năm

ngày 15/12/2022

Thái Khắc Hòa

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0914157149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 41
Tháng 12 : 13
Năm 2022 : 5.008

Thông báo lịch tiếp công dân của Phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Thông báo lịch tiếp công dân của Phòng GD&ĐT năm 2022

UBND

 

                                                                      

                   UBND THÀNH PHỐ KON TUM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                        PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Số:  154 /TB-PGD&ĐT                                                TP. Kon Tum, ngày  30  tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

 Lịch tiếp công dân của Phòng Giáo dục và Đào tạo

thành phố Kon Tum năm 2022

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp Công dân;

Căn cứ thông tư 04/2021/TT-TTCP, ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân,

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum thông báo Lịch tiếp công dân với những nội dung cụ thể như sau:

            I. NƠI TIẾP CÔNG DÂN:

Phòng tiếp công dân đặt tại tầng 2 trụ sở làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Địa chỉ: 74 đường Ba Đình-phường Thắng Lợi-thành phố Kon Tum.

II. THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN:

- Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00.

          - Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00.

            III. TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN:

          Việc tiếp công dân được thực hiện trong giờ hành chính vào các ngày làm

việc trong tuần, trừ những ngày nghỉ theo quy định.

            IV. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:

1. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp công dân vào giờ hành chính, định kỳ ngày 15 hàng tháng. Nếu ngày tiếp công dân của Trưởng phòng trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc liền kề hôm sau (có Lịch tiếp công dân định kỳ của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo kèm theo).

          2. Ngoài việc tiếp công dân theo định kỳ, Trưởng phòng tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp được quy định tại Khoản 3, Điều 18 của Luật Tiếp công dân năm 2013.

          3. Trong trường hợp Trưởng phòng đi vắng không thể tiếp công dân theo lịch định kỳ, Trưởng phòng uỷ quyền cho một Phó Trưởng phòng tiếp công dân và sau đó có trách nhiệm báo cáo lại với Trưởng phòng.

            V. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ DỰ KIẾN NỘI DUNG TIẾP CÔNG

DÂN CỦA CÁC BUỔI TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ:

          1. Thành phần tham dự:

          - Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo;

          - Cán bộ Kiểm tra Phòng Giáo dục và Đào tạo;

          - Cán bộ phụ trách Văn phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo.

          2. Dự kiến nội dung tiếp công dân của các buổi tiếp công dân định kỳ:

          Tiếp nhận thông tin phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình

thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục; khiếu nại, tố cáo về các quyết định hành chính, hành vi hành chính, hành vi tham nhũng, gây phiền hà, khó khăn cho cá nhân và tổ chức cũng như thái độ phục vụ của công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;...

          Trên đây là Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum./.

Nơi nhận:                                                                                TRƯỞNG PHÒNG
- UBND TP (Bc);                                                                                                (Đã ký)

- Đ/c Phan Ngọc Định-PCT (B/C);                                                              Thái Khắc Hòa

- Thanh tra TP Kon Tum;   

- Ban Tiếp công dân TP;

- CC,VC Phòng GD&ĐT;

- Các trường học trực thuộc;                                                               

- Công dân đến KNTC; 

- Bộ phận CNTT (đăng website);                                                                                   
- Lưu: VT, hồ sơ KTr.

 

 

               

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA TRƯỞNG PHÒNG

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số 154 /TB-PGD&ĐT ngày 30 /12/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum)

 

 

Thời gian

tiếp công dân

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

Thứ hai

ngày 17/01/2022

Thái Khắc Hòa

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0914157149

 

Thứ ba

ngày 15/02/2022

Thái Khắc Hòa

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0914157149

 

Thứ ba

ngày 15/3/2022

Thái Khắc Hòa

 Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0914157149

 

Thứ sáu

ngày 15/4/2022

Thái Khắc Hòa

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0914157149

 

Thứ  hai

ngày 16/5/2022

Thái Khắc Hòa

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0914157149

 

Thứ tư

ngày 15/6/2022

Thái Khắc Hòa

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0914157149

 

Thứ sáu

ngày 15/7/2022

Thái Khắc Hòa

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0914157149

 

Thứ hai

ngày 15/8/2022

Thái Khắc Hòa

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0914157149

 

Thứ năm

ngày 15/9/2022

Thái Khắc Hòa

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0914157149

 

Thứ hai

ngày 17/10/2022

Thái Khắc Hòa

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0914157149

 

Thứ ba

ngày 15/11/2022

Thái Khắc Hòa

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0914157149

 

Thứ năm

ngày 15/12/2022

Thái Khắc Hòa

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0914157149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 41
Tháng 12 : 13
Năm 2022 : 5.008